L'iglésia i el lloc de Sant Vicent Màrtir en 1238

Procés entre les sèus de Toledo i Tarragona sobre la successió de la sèu de Valéncia (1238-1246)

En el procés entre les sèus de Toledo i Tarragona sobre la successió de la sèu de Valéncia (1238-1246), els juges eclesiàstics pregunten moltes voltes als testics: ¿Et quid dicum valentini?¿Qué diuen els valencians? Se referien als mossàraps valencians.

Sant Pere Nicolau Pasqual, mossàrap valencià (Valéncia, circa 1227-Granada, 6 de decembre de 1300)

La conferència «Mozarabía valenciana en tiempos de San Pedro Pascual y sus problemas lingüísticos» de Manuel Sanchis Guarner (Valéncia, 13 de maig de 1971).

En ella afirmà que: «...no se puede afirmar que el valenciano del siglo XIII fuese como el del siglo XV, en el cual están vertidas las obras de San Pedro Pascual, como la Biblia Parva o Pequeña,...», pero yo no he trobat el seu anàlisis llingüístic. El Pare Joan Costà Català rebaté tal afirmació.

La pretesa negació de l'existència de Sant Pere Pasqual de Jaume Riera i Sans

Jaume Riera i Sans, secretari de l'Archiu de la Corona d'Aragó, negà l'existència de Sant Pere Pasqual en els seus artículs «La invenció literària de Sant Pere Pasqual (1986)» i «Un sant mossàrab del segle XVII (1994)». Se basava en el deasacreditat anàlisis llingüístic de Manuel Sanchis Guarner de la conferència «Mozarabía valenciana en tiempos de San Pedro Pascual y sus problemas lingüísticos». No mencionà l'existència d'un quadern manuscrit de 1400, trobat en l'Archiu del Real Convent de la Mercé de la Ciutat de Girona on se llig la següent frase: «LoVispe de Iaen Pascal era fort veyl can Redemptor, havia vestit nostre Habit. Fort volgut del Rey en Iacme, qui li retè à son fil Sancho per ensenyança. Ley crià fort be. Retè una Canongia de Valencia. Dels avers feu’ repartimen à pobres, è dintre Lorde à exemple de Nolasch.»

Bibliografia

Proyecte «Cognoms catalans»

El proyecte "cognoms catalans" conclogué que no hi ha vinculació genètica entre valencians, catalans i balears. Per eixemple, u dels directors de l'estudi, Francesc Calafell, descobrí que no hi ha parentesc entre els Calafell de Catalunya i els Calafell de Mallorca, pero sí que trobà parentesc entre els Calafell de Catalunya per una part, i els Calafell de Mallorca per l'atra. Francesc Calafell diu que com que ya tenen els resultats de l’estudi, no continuaran, perque encara que n’afegiren més informació, no canviarien els resultats. O siga, que no han trobat, i no trobaran, vínculs genètics entre catalans, valencians i balears.

«TV3 - Els Matins - Projecte Cognoms, un estudi genètic de l'origen dels cognoms catalans»